Priser

Oppdrag faktureres etter medgått tid.
Timepris kan variere ut i fra oppdrags art, omfang og vanskelighetsgrad.

Timepris Private

  • Fra 1300 kr eks. mva, (kr. 1625 ink. mva)
  • Til kr. 2500 eks. mva (kr. 3125 ink. mva)

Timepris Næringsliv

  • Fra 1800 kr eks. mva (kr. 2250 ink. mva)
  • Til 2900 kr eks. mva (kr. 3625 ink. mva)

Minste timesats er 15 min.
Medlemmer hos Huseierne får 1/2 times gratis bistand og 20% rabatt på ordinær timepris.

Statue av kvinne som holder en vekt

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Advokatkontoret Nordenfjeldske kan lastes ned her

Dekorativt bilde av bøker

Fri rettshjelp

Timesatser knyttet til fri rettshjelp følger offentlige salærsatser.

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten.

Rettshjelpsloven har inntekts- og formuesgrenser på kr 246.000 og kr 100.000 i formue. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, er inntektsgrensen samlet kr. 369.000,- pr. år.

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås ved vårt kontor, eller hos Statsforvalteren. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss ved etablering av oppdrag. Vi hjelper også til med å sende inn søknad.

Klient må selv betale en begrenset egenandel i enkelte sakstyper. Egenandel utgjør kr. 1.121,- ved rettsråd og ved fri sakførsel for domstolen utgjør egenandel 25% av samlet salær begrenset oppad til kr. 8.568,-.

Dekorativt bilde av bøker

Rettshjelpsforsikring

I visse saker kan omkostninger til advokat, teknisk bistand ( teks takstmann) m.v. være omfattet av klientens egen rettshjelpsforsikring. Det er da regelmessig en egenandel klienten må betale selv, og det er en øvre grense for hvor mye forsikringsselskapet vil dekke. Vilkår vil fremgå av forsikringspolise.

Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Men med mindre annet er avtalt, må en selv sørge for å varsle forsikringsselskapet. Vi bistår gjerne med nødvendige avklaringer

Bilde av signering av papir

Oppdragsbekreftelse

Det vil ved etablering av oppdrag bli gitt en oppdragsbekreftelse med informasjon om de aktuelle forhold.